نیراسیستم

عناوین دوره های آموزشی نیراسیستم

خدمات اصلی نیراسیستم

مشاوره شغلی برق الکترونیک در نیراسیستم

مشاوره در نیراسیستم

خدمت مشاوره نیرا سیستم با هدف ارائه مشاوره تخصصی در زمینه برق الکترونیک

کار آموزی در نیراسیستم

کارآموزی در نیراسیستم یک قدم تا موفقیت شغلی و ورود به بازارکار

کارآموز برق الکترونیک در نیراسیستم
کارگاههای نیراسیستم

ورکشاپ های نیراسیستم

کارگاه های آموزشی کوتاه مدت راهکاری برای ارتقای سطح فنی و یادگیری
سریع و شیرین تکنیک های فنی برق و الکترونیک.

باشگاه نیراسیستم

باشگاه نیراسیستم فضایی برای هم افزایی علمی ، فنی و تعامل دوستانه افراد فعال در حوزه برق الکترونیک با خدماتی متمایز و انحصاری

باشگاه نیراسیستم

ویترین اخبار